Start Page Конспект уроку з укрансько лтератури 5 клас а тесленко школяр


Конспект уроку з укрансько лтератури 5 клас а тесленко школяр


ОсобистиП внесок здобувача полягае у науковому обгрунтуванш та розробщ снстеми взаемозв'язаного вивчення украУнськоУта захщно-1 схщнослов'янських л1тератур як необхщноУ умови оптимального 1 цшсного засвоення школярами курсу рщноУ лггератури. Багатогранш взаемини украУнськоУ та слов'янських л1тератур становлять важливе джерело л1тературно-художньоУ осв1ти школяр1в, тому повинш бути представлеьп на уроках 1 украУнськоУ, 1 зарубшноУ л1тератур, що сприятиме оптим1зацн навчально-виховного процесу. Штература с одним ?з важливих чинниюв особливостей свггорозумшня будь-якого народу, його своерщним генетичним кодом. Зв'язки украУнськоУ з польською, чеською 1 словацькою. Мета дослщження полягае у розробш науково обгрунтованоУ та експериментально перев1реноУ методики ?нтегрованого вивчення украУнськоУ та заруб1жноУ л1тератур у контекст1 слов'янського письменства. Тесленко " Школяр" - Г. Гоголя, кафедра методики викладання украТнськоТ мови та л1тератури, МЫстерство осв1ти 1 науки УкраТни, м. Шляхом спостережень, бесщ, анкетування було виявлено можливост1 школяр1в р1зних вжових категорш здшснювати пор1вняння типолопчно спорщнених твор1в, проводите аналоги та визначати вщмшност! Решта публкацШ - матер1али доповщей, виголошених на М1жнародних та ВсеукраУнських конференцшх. Стефаника "Новина" Оповщання К. Хропка та ?нших; роботи з методики л1тератури Г. Серед публкацш - три статп в наукових 1 фахових журналах. Захщно- 1 схщнослов'янсью л1тератури е сприятливим грунтом для вивчення украУнськоУ л1тератури на ?нтегративнш основ1, оскшьки генетична спорщнешсть та спшьшсть ?сторичного розвитку зумовили багато под1бностей у тематиц1, конфлжтах, проблематищ, еволюш'Т л1тературних родш та жанр1в, стил1в 1 напрям1в украУнськоУ та ?но- слов'янських л1тератур. Ефективжсть експериментальноУ методики шдтверджують даш, отримаш в результат! Об'ектом дослщження е процес вивчення украУнськоУ л1тератури у загальноосвггнш школь Предмет дослщження становить методика взаемозв'язаного вивчення украУнськоУ 1 слов'янських л! На першому етат 1996-1997 рр. Основш положения, висновки та рекомендацндисертацшного дослщження можуть бута використаш у практичнш робот! Основные положения диссертации сформулированы на основе новейших достижений сравнительного литературоведения, а также педагогики, психологии, методики преподавания литературы. Взаемозв'язане вивчення украУнськоУ та зах1дно- i сх! Роботи школяр1в контрольних клаав були бшьш поверховими, зводилися лише до передач1 зм1'сту поеми, частина дев'ятикласник1в гак 1 не змогла усвщомити ус1еУ глибинп I наснаженосп ?дейного звучания ШевченковоУ поеми, яка е нелегкою для сприйняття сучасними 13-14-р1чннми шдштками. Компаративний анал1з - провщний метод у систем! Франка, завщувач кафедри методики мов та л1тератур Пров'гдпа установи - Н1жинський державний педагопчний ушверситет ?меш М. Мета перев1рки - визначити, як школяр1 засвоТли основш етапи життевого шляху митця, якою м1рою усвщомлеш старшокласниками фактори, що впливали на формування свщомост1 письменника, його св1тоглядних позищй, проблематики лпературноТ творчосп. Вивчення украУнськоУ лпгературн в школ! Експериментально доведено, що запропонована система навчання сприяе поглибленню знань з л1тератури, усв1домленню учнями УУ нашональноУ самобутность Ключо1и слова: м! Сосюри "Мазепа" - 0.


Багатогранш взаемини украУнськоУ та слов'янських л1тератур становлять важливе джерело л1тературно-художньоУ осв1ти школяр1в, тому повинш бути представлеьп на уроках 1 украУнськоУ, 1 зарубшноУ л1тератур, що сприятиме оптим1зацн навчально-виховного процесу.


Красицького "Два пси" польська 9 Балада Т. На захист виносяться: - загальна науково-методична концепщя автора дослщження про доцшьшсть взаемозв'язаного вивчення украУнськоУ 1 слов'янських л1тератур; - система експериментальних уроюв, що передбачае реал1защю зазначеноУ концепцн. У процеа виконання конкретних завдань використовувались р13Н1 методи наукового пошуку: 1 теоретичш вивчення 1 анал1з л1тературознавчих праць, психолого-педагопчноУ та методичноУ л1тератури з теми дослщження, теоретичне осмислення досвщу роботи вчителш-словесниюв, аналв навчальних програм, шюльних шдручниюв ; 2 емшричш констатуючии зрЬ, формуючий експеримент, спостереженняза навчальним процесом,анкетне опитування, бесщи, анал1з шдсумкових контролышх творчих робгг, тестових завдань, яюсть виконання яких визначалася за допомогою методш математичноУ статистики. УкраУнська л1тература, презентуючи плку слов'янських л1тератур, е оргашчною складовою поняття "св1това л! Остроз1 1997 , на курсах шдвищення квал1ф1кащУ вчител1в украУнськоУ мови та лпгератури Ршне, 1998 , районних методичних об'еднаннях мют Сарни, 1997, Рокитне, 1997, Здолбушв, 1998, Р1вненськоУ областО, у методичних статгях 1996, 1997, 1998, 1999 рр. Теоретичне значения роботи — у розкритп особливостей вивчення украУнськоУ л1тератури у взаемозв'язку ?з захщно- та схщнослов'янськими л1тературами, в обгрунтуванш форм 1 метод1в здшснення такого навчання. Learning Ukrainian Literature at School in the Context of Literature of Western and Eastern Slavonians. Шляхом спостережень, бесщ, анкетування було виявлено можливост1 школяр1в р1зних вжових категорш здшснювати пор1вняння типолопчно спорщнених твор1в, проводите аналоги та визначати вщмшност! ЗЛГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуалыпсть та дошлыпсть досл1дження. Сощальш змши, спрямоваш на нацюнальне в1дродження украУнського сусшльства, ставлять 1 нов1 вимоги до викладання л1тератури в школ1. ОСНОВНИЙ 3MICT ДИСЕРТАЦН У встуш обгрунтовано актуальшсть обраноУ теми, визначено об'ект, предмет, мету, ппотезу та завдання досл1дження, схарактеризовано основш етапи педагопчного експерименту, методи наукового пошуку, розкрито наукову новизну, теоретичне i практичне значения роботи, в1ропдшсть, науково-практичну значучисть одержаних результате. Изучение украинской литературы в школе в контексте литератур западных и восточных славян - темы дипломов, курсовиков, рефератов и докладов Приходько Оксана Юрьевна 2000 22 Изучение украинской литературы в школе в контексте литератур западных и восточных славян автореферат диссертации для написания диплома, курсовой работы, тема для доклада и реферата Специальность ВАК РФ: 13.

You may look:
-> должностная инструкция заместителя директора центра семья
Скатк1'н ; - конкретно-методичному - з погляду завдань, що виршуються в процеЫ викладання конкретних предмет1в В.
-> ответы на всероссийскую олимпиаду школьников по праву региональный этап 2011-2012
До таких належать: 1 вщсутшсть у вчител1в методичноТ лтератури з проблеми 66,7% ; 2 недостатня об1знашсть словесннюв ?з л1тературознавчими працями та розвщками 66,7% ; 3 брак художшх текспв, зокрема польськоТ, чеськоТ та бшоруськоТ л1тератур, з якими необхщно працювати у процеа уроку 40% ; 4 недостатня кшьюсть годин, вщведених на опрацювання окремих програмових тем з украТнськоТ лтератури, що не залишае часу словеснику звертатися у ход1 уроку до шонацюнальних л!
-> сочинения рассуждения из нас троих нельзя обмануть никого
Шевченка "Сон" було запропоновано виконати письмову творчу роботу, яка передбачала внсв1тлення головних проблем, шднятнх автором.
-> как написать сочинение о космосе
Роботу виконано в Нацюнальному педагогичному ушверситет1 ?меш М.
-> бланки заявлений р13001 образца 2004-2009
Сосюри "Мазепа" - 0.
->SitemapКонспект уроку з укрансько лтератури 5 клас а тесленко школяр:

Rating: 87 / 100

Overall: 78 Rates